A d v e n t - doba očekávání, doba přípravy na Kristův příchod.

27.11.2011 18:58

Sv. Jan Křtitel káže v judské poušti, ale volá i do mravní pouště našeho věku: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Sekera už je  na kořeni stromu a každý strom, které nenese dobré ovoce, bude vyťat a uvržen na  oheň."(Mt.3)

A Izaiáš volá: "Na poušti připravte cestu Hospodinu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu!"
 
Stejně zní i prosba Matky Boží při všech zjeveních - pokání, pokání, pokání.
 

Po čtyři týdny nás Církev vybízí, abychom byli bdělí. abychom se připravovali a pozorně očekávali - vzpomínajíc na první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše -  jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů. Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha, je čas na důkladné zpytování svědomí. Obrátit se a činit pokání je dnes potřeba více než kdy jindy. Nikdo  není z této potřeby vyňat, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Současné  zlo nezmizí ze světa žádným zbožným přáním a ještě méně frázemi. Hřích světa je  nejreálnější skutečnost, které se lidstvo nemůže zbavit bez skutečného obrácení.
Pravým obrácením je očištění srdce, z jehož nečistoty přichází na svět všechno sobectví, neláska, lež a násilí i války. Tento akt obrácení musí každý člověk  učinit sám. Je to svobodný osobní čin, při kterém se člověk s plnou odpovědností  smiřuje s Bohem, se světem i s lidmi.
 

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům: " Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde... Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."  (Mk 13, 33-36)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode