Benedikt XVI.: Touha skutečně poznat Boha je vepsána každému člověku, ateisty nevyjímaje

16.01.2013 21:14

Benedikt XVI.: Touha skutečně poznat Boha je vepsána každému člověku, ateisty nevyjímaje

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Ve vatikánské aule se dnes konala generální audience, na níž Benedikt XVI. pronesl další z cyklu katechezí věnovaných probíhajícímu Roku víry, tentokrát o Ježíši „prostředníku a plnosti celého zjevení“ (Dei Verbum, 2). V samotném závěru papež řekl:

Touha poznat skutečně Boha, tj. vidět Jeho tvář, je vepsána do každého člověka, ateisty nevyjímaje. Patrně bezděčně v sobě nosíme tuto touhu jednoduše spatřit, kým On je, čím je a kým je pro nás. Tato touha se však uskutečňuje následováním Krista. Díváme se zezadu a vidíme v Bohu přítele, Jeho tvář v Kristově tváři. Důležité je následovat Krista nejenom, když potřebujeme a když uprostřed tisíců svých každodenních starostí najdeme čas, nýbrž svým životem jako takovým. Celý náš život musí být orientován k setkání s Ježíšem Kristem, k lásce vůči Němu a v ní musí mít ústřední postavení láska k bližnímu, ona láska, která nám ve světle Ukřižovaného dává poznat Ježíšovu tvář ve slabém, nuzném a trpícím. To je možné jedině tehdy, pokud se nám pravá Ježíšova tvář stane důvěrně známou ve slyšení Jeho Slova, v niterné rozmluvě, vstupem do tohoto Slova, takže Jej skutečně potkáváme, a přirozeně v tajemství eucharistie. V evangeliu svatého Lukáše je příznačná pasáž o dvou učednících z Emauz, kteří rozpoznávají Ježíše při lámání chleba, ale teprve po přípravě během společné cesty s Ním, když Jej pozvali k sobě, nadchnuti dialogem, který zapálil jejich srdce, takže nakonec Ježíše uzřeli. Také pro nás je eucharistie velkou školou, kde se učíme vidět Boží tvář, vstupujeme do nejhlubšího vztahu k Němu a zároveň se učíme obracet pohled ke konečné chvíli dějin, až nás On nasytí světlem Svojí tváře. Po zemi kráčíme k této plnosti a očekáváme s radostí skutečné dovršení Božího království

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Na závěr audience pak Svatý otec ještě obrátil pozornost k nadcházejícímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů:

Pozítří v pátek 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož letošní téma zní: „Co od nás Hospodin žádá?“ a je vzato z proroka Micheáše (6,6-8). Všechny vybízím k modlitbě, aby naléhavě prosili Boha o velký dar jednoty mezi všemi Pánovými učedníky. Nevyčerpatelná síla Ducha svatého ať v nás podnítí upřímnou snahu o nalezení jednoty, abychom mohli všichni společně vyznat, že Ježíš je Spasitel světa.

(mig)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode