Papež: Hlásat Ježíše beze strachu a bez triumfalismu

10.09.2013 21:01

Papež: Hlásat Ježíše beze strachu a bez triumfalismu

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Křesťané jsou povoláni zvěstovat Ježíše beze strachu, bez ostychu a bez triumfalismu, zdůraznil dnes papež František v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec poukázal na riziko stát se křesťany bez Vzkříšení.

Ježíš je Vítěz, Ten, který přemohl smrt a hřích. Papež František ve své homilii vycházel ze slov listu sv. Pavla Kolosanům o Ježíši (Kol 2,6-15). Nám všem, řekl papež, svatý Pavel radí, abychom šli s Ježíšem, „protože On zvítězil, a abychom v tomto Jeho vítězství, utvrzeni ve víře, byli zakořeněni a na Něm stavěli“. Klíčovým bodem je, podtrhnul znovu, že Ježíš vstal z zmrtvých! Není však vždycky snadné to chápat. V této souvislosti pak připomněl, jak se svatý Pavel obrátil k Řekům v Aténách, kde mu bylo dáno sluchu jen do té doby, než začal mluvit o Vzkříšení. „To nás děsí, raději toho nechme.“ Tato epizoda se nás dotýká i dnes:

Je mnoho křesťanů bez Vzkříšení, křesťanů bez Vzkříšeného Krista. Provázejí Ježíše až ke hrobu, pláčí, mají ho velmi rádi, ale jen potud. Když jsem přemýšlel o postoji těchto křesťanů bez Vzkříšeného Krista, našel jsem tři typy, ale je jich mnoho: bojácní, tedy křesťané, kteří se bojí, ostýchaví, tedy křesťané, kteří se stydí, a triumfalističtí. Tito tři se nesetkali se Vzkříšeným Kristem! Bojácní jsou ti z Velikonočního rána, ti z Emaus... odcházejí a mají strach.

Apoštolové, pokračoval papež, se uzavírají ve Večeřadle ze strachu před židy, a Magdalena pláče, protože Pánovo tělo je pryč. „Bázliví se bojí myslet na Vzkříšení,“ podotkl dále, „jakoby zůstali v prvním poločase. My se obáváme Vzkříšení.“ Potom jsou ostýchaví křesťané. „Vyznání, že Kristus vstal z mrtvých – vysvětloval dále papež – trochu zahanbuje v tomto světě, který tolik pokročil ve vědách.“ Těmto křesťanům Pavel říká, aby si dali pozor a „nenechali se zotročit takzvanou filosofií, klamy a mámením“ (Kol 2,8). Tito křesťané se ostýchají říci, že „Kristus ve svém těle a se svými ranami vstal z mrtvých“. A nakonec je tu skupina křesťanů, kteří „ve svém nitru nevěří ve Vzkříšeného a chtějí si učinit vzkříšení vznešenějším“ než je to skutečné. To jsou triumfalističtí křesťané.

Neznají slovo triumf, užívají pouze »triumfalismus«, protože mají komplex méněcennosti... Podíváme-li se na tyto křesťany a na jejich rozmanité triumfalistické postoje v jejich životě: v jejich promluvách a jejich pastoraci, v liturgii a podobně, vidíme, že je tomu tak proto, že ve svém nejhlubším nitru nevěří ve Vzkříšeného. A On je Vítězem, Vzkříšeným. Zvítězil. A proto máme bez obav, beze strachu, bez triumfalismu jednoduše hledět na Vzkříšeného Pána, na Jeho krásu, a třeba i vložit prst do jeho ran a ruku do jeho boku.

„Toto – podotkl papež – je poselství, které nám dnes dává Pavel: „Kristus je „vším“, je plností, je nadějí, „protože je Ženichem, Vítězem“. Dnešní evangelium (Lk 6,12-19), dodal, nám ukazuje zástupy lidí, kteří přicházejí naslouchat Ježíši a je mezi nimi mnoho nemocných, protože „z Něho vycházela síla a uzdravovala všechny“:

Naše víra, víra ve Vzkříšeného přemáhá svět! Jděme za Ním a nechme se, jako ti nemocní dotknout Jeho mocí, protože On je z masa a kostí, není nějakou duchovní ideou... On je živý. Vskutku Vzkříšený. A takto přemohl svět. Kéž nám Pán dá milost chápat tyto věci a žít je.

Končil papež František svoji dnešní ranní homilii.

(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode