Velikonoce v katedrále sv. Víta

30.03.2014 21:19

Velikonoce v katedrále sv. Víta

Přeavzato z: apha.cz

 KVĚTNÁ NEDĚLE – 13. DUBNA 2014

V 8.30 hodin začíná pravidelná mše svatá.

Pontifikální mše svatá začíná v bazilice sv. Jiří v 10.00 hodin. Na začátku slavení liturgie posvětí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v bazilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmovou ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto tajemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) poté vyjde z baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny chorální pašije. Zazní zpívané pašije podle sv. Matouše.

Vůbec poprvé se ve Svatovítské katedrále budou konat pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představí od 15.00 hodin tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Chorea Bohemica. Režie Václav Lautner.

 

ZELENÝ ČTVRTEK – 17. DUBNA 2014

Missa chrismatis – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků od 18.00 hodin. Pražský arcibiskup během mše sv. umyje nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace.

 

VELKÝ PÁTEK – 18. DUBNA 2014

Ranní chvály a celodenní modlitba – Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Velkého pátku. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro celodenní rozjímaní o utrpení Páně. Od 9.00 do 17.00 hodin zde bude možnost svátosti smíření.

V kostele Všech svatých povede katedrální farář v 15.00 hodin křížovou cestu.

Památka umučení Páně - Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude od 18.00 hodin v katedrále předsedat arcibiskup Duka. Během obřadů zazní Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a Alfréd Strejček bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

 

BÍLÁ SOBOTA – 19. DUBNA 2014

Ranní chvály a celodenní modlitba - Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „božího hrobu“. V kostele Všech svatých bude od 9.00 do 16.00 hodin možnost svátosti smíření. 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE – 19. DUBNA 2014

Velikonoční vigilie - Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začnou žehnáním ohně před katedrálou, zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

 

 

NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 20. DUBNA 2014

 

V 8.30 hodin začíná pravidelná mše svatá.

 

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené arcibiskupem Dukou od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie zazní skladby G. F. Händela, J. Sehlinga a L. Sluky.

 

V 17.00 hodin začínají zpívané slavnostní nešpory.

 

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode