Desatero Božích přikázání

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)


2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).


3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)


4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.


5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).


6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).


7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).


8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).


9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).


10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

 

   Mojžíš s deskou Zákona

 

  

 1.

„Já Jsem Hospodin, Bůh tvůj. Nebudeš míti jiných bohů kromě Mne. Nebudeš si vytvářet obrazy ani srovnání, jak s tím, co je nahoře v nebi, tak s tím, co je dole na Zemi, ani s tím, co je ve vodě pod zemí.“
 
2.
„Nevezmeš jméno Hospodina, Boha tvého, nadarmo, protože Pán nenechá nepotrestaného toho, kdo Jeho jméno zne­užívá.“
 
3.
„Pomni na den sabatní, abys ho světil. Pracuj šest dní a konej všechna svoje díla. Ale sedmý den je sabat Páně, tvého Boha. Nevykonávej žádnou práci ty, ani tvůj syn, tvoje dcera, tvůj sluha, tvá služka, tvůj dobytek a ani příchozí, který žije ve stvém městě.“
 
4.
„Cti svého otce a svou matku, abys dlouho živ byl na zemi, kterou ti dává tvůj Pán, tvůj Bůh.“
 
5.
„Nezabiješ.“
 
6.
„Nenič žádné manželství.“ 
 
7.
„Neoloupíš nikoho o jeho svobodu a majetek.“
 
8.
„Nepromluvíš křivého svědectví proti svým bližním“ nebo „proti své­mu bližnímu.“ 
 
9.
„Nebaž po domu bližního svého“ 
 
10.
„Nebaž po manželce bližního svého, ani po služebníkovi jeho, ani po služce jeho, ani po volu jeho, ani po oslu jeho, ani po čemkoli, co jest bližního tvého.“

 

( podle Ex 20, 1-17 )

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode