Ostatní kostely ve farnosti

09.01.2010 19:46

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - L i š a n y

            Kostel byl farním již v r. 1360. Jedná se o kamennou, omítanou stavbu, která se skládá z lodi o třech polích, k níž přiléhá na východ presbytář o jednom poli a polygonálním závěru, a na západ dvojpatrová věž. Na východ od kněžiště se nachází polygonální sakristie.   

 

 

 

Kostel sv. Barbory - L u ž n á

            Již v r. 1352 byl farním kostelem. Fara zašla v husitských dobách. Nynější kostel byl stavěn od r. 1750. Jedná se o omítanou stavbu, která se skládá z lodi o dvou polích, k níž přiléhá na východ obdélná presbytář o jednom poli a za ní nízká sakristie. Západní průčelí tvoří hranolová, jednopatrová věž, sevřena dvěma točitými schodišti – na kruchtu a na věž.

 

 

 

Kostel sv. Martina - O l e š n á

     Farním kostelem byl ji r. 1353. Jedná se o kamennou omítanou stavbu, která stojí na bývalém hřbitově. Skládá se z krátké lodi, kněžiště o jednom poli a trojbokém závěru. Na kněžiště je na sever přistavěna sakristie, na jih kaple. Nad oběma jsou v patře oratoře, nad jejichž průčelími jsou vyzdviženy jednoduché barokové štíty s prohýbanými stranami a půlkruhovou římsou ve vrcholech. Kostel byl na starších základech proveden v 1. pol. 18. stol. a přestavěn v 2. pol téhož století.

 

 

Kostel sv. Václava - M u t ě j o v i c e

            Farním kostelem byl ji v r. 1356. Za husitských válek přestal být katolickým a stal se jím opět r. 1707M kdy zde byla znovu zřízena fara. Tehdy byl vystavěn i nynější kostel, který byl v r. 1766 opraven a v r. 1806 vyhořel. Roku 1841 byla nahrazena barokní báň věže novou střechou.

Jedná se o omítanou stavbu s trojosou lodí, ve které e při západní straně vestavěna jednopatrová věž. Na východní straně přiléhá presbytář, za kterou se nachází malá sakristie.

 

 

Kostel sv. Gotharda - K r u p á

            Stojí na návrší na starém hřbitově. Kostel je prostá kamenná omítaná stavba, která se skládá z lodi, k níž na východ přiléhá půdorysné zaokrouhlená presbytář, podobně jako západní průčelí. Za presbytářem leží na východ malá sakristie a ze západního průčelí vyčnívá uprostřed jednopatrová věž.

 

 

 

Kostel sv. Michaela - M i l o s t í n

            Již od r. 1382 byl farním. Kostel pocházel z počátku 19. století. V r. 1840 byl opraven, přičemž k západnímu průčelí byla přistavěna věž. V r. 1841 byla zbořena sakristie na severní straně presbytáře a nová byla postavena za hlavní oltář. V současné době se zde žádný kostel nenachází, byl zbořen.  

Odkaz: www.depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_7190  

 

 

Kostel sv . Markéty - N e s u c h y n ě

            Od r. 1355 byl farním kostelem, kterým zůstal až do r. 1684.

Stavba kostela se skládá z gotické presbytáře o jednom poli a závěru ze tří stran osmistěnu, jehož nároží podpírají čtyři opěrné pilíře paprskovitě rozložené, bez trnože. K presbytáři byla v 18. století přistavěna loď o dvou osách, z jejíhož západního průčelí vystupuje jednopatrová věž.

 

 

Kostel sv. Víta - K o u n o v

 

 

 

Kostel sv. Vojtěcha - K o u n o v

 Kostel sv. Prokopa - M u t ě j o v i c e

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode