Úryvky z Katechismu katolického náboženství ThDr. Františka Tomáška

16.01.2011 19:42

 

Každý den po 7.hod. ráno můžete nalézt ve své e-mailové schránce úryvek z Katechismu katolického náboženství ThDr. Františka Tomáška (1955) vydaném  v roce 2009 v nakladatelství Michael S.A.. Katechismus byl přepsán do současného jazyka, opraveny chybné odkazy, místy přidané vysvětlivky a byl také doplněn o vybrané latinské modlitby.

Je zasílán zdarma a bez reklam, v rozsahu přibližně 1-2 strany textu. Výběr úryvku je náhodný pro každého odběratele, je možné se přihlásit i vícekrát a tak dostávat tohoto materiálu více.

Připomínky a  nápady k zasílání úryvků je možno psát na adresu katolikrevue@tiscali.cz, nikdy však do přihlašovací nebo odhlašovací adresy.

Objednat tyto úryvky je možno  zasláním prázdného e-mailu na adresu katechismus.on@tiscali.cz . Zařazení do rozesílání je plně automatické, po přihlášení Vám přijde potvrzovací e-mail, kde je i možnost odhlášení.

E-maily na přihlášení či odhlášení zasílejte zcela prázdné, čte je pouze program, který z nich vybere adresu odesílatele a přidá ji do příslušného seznamu adres.  E-mail je po přidání do seznamu ihned smazán

Zrušení zasílání není automatizováno z bezpečnostních důvodů. Informace ke zrušení zasílání přijdou jak v potvrzovacím e-mailu po přihlášení, tak jsou obsaženy v každém zaslaném úryvku pod čarou. Odhlášení tedy může několik dní i týdnů trvat.

Ukázka

Co je svátost oltářní?
Svátost oltářní je tělo a krev Pána Ježíše pod způsobami chleba a vína.

Jak ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní?
Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal ho, lámal a podával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává."
Podobně vzal kalich s vínem, požehnal ho a podával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a pijte, toto jest krev má, která se za vás vylévá. To čiňte na mou památku!"

Co učinil Pán Ježíš slovy: "Toto jest tělo mé a toto jest krev má?"
Slovy: "Toto jest tělo mé" proměnil Pán Ježíš chléb ve své tělo a slovy: "Toto jest krev má" proměnil víno ve svou krev, ale tak, že způsoby chleba a vína zůstaly nezměněny.

Jakou moc dal Pán Ježíš apoštolům rozkazem: "To čiňte na mou památku!"?
Rozkazem: "To čiňte na mou památku" dal Pán Ježíš apoštolům moc proměňovat chléb v jeho tělo a víno v jeho krev.

Na koho přešla od apoštolů moc proměňovat chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?
Moc proměňovat chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše přešla od apoštolů na biskupy a kněze platně vysvěcené.

Kdy proměňují biskupové a kněží chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?
Biskupové a kněží proměňují chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše při mši svaté.

Proč ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní?
Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní: 1. aby se ve mši svaté za nás obětoval; 2. aby byl pokrmem naší duše a 3. aby mezi námi ustavičně přebýval nejen jako Bůh, nýbrž i jako člověk.

Svátost oltářní. - Svátost oltářní je nejen svátost, ale také oběť. Této svátosti se říká "oltářní", protože se na oltáři koná a v něm ve svatostánku přechovává. Říkáme svátost "nejsvětější", protože je v ní přítomen sám Pán Ježíš, který je nejvýš svatý. Jinak říkáme svátosti oltářní: Svatá hostie, chléb nebeský, chléb andělský, eucharistie (díkůčinění). Že je ve svátosti oltářní přítomen živý Pán Ježíš, víme ze zaslíbení a z ustanovení této svátosti.

Zaslíbení svátosti oltářní. - Pán Ježíš slíbil svátost oltářní těmito slovy: "Já jsem chléb živý, jenž z nebe sestoupil. Bude-li kdo jísti z chleba toho, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo (které dám) za život světa... Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jísti tělo Syna člověka a píti jeho krev, nebudete míti v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední. Neboť tělo mé je pravý pokrm a krev má je pravý nápoj." (Jan 6, 51-52; 54-56) Toto zaslíbení učinil Pán Ježíš ve městě Kafarnaum, druhý den po zázračném nasycení 5.000 mužů na poušti. Zaslíbení splnil Pán Ježíš při poslední večeři, když ustanovil svátost oltářní.
Ustanovení svátosti oltářní. - Pán Ježíš proměnil při poslední večeři chléb ve své tělo a víno ve svou krev tak, že způsoby chleba a vína zůstaly nezměněny. Způsobou chleba a vína rozumíme vnější podobu, barvu, chuť, vůni chleba a vína. Ustanovení svátosti oltářní si připomínáme na Zelený čtvrtek a zvlášť slavnostně ještě na Boží Tělo.

Otec a matka dávají před svou smrtí dětem požehnání, odkazují jim svůj majetek, zanechávají svůj obraz. Pán Ježíš nám odkázal před svou smrtí mnohem více: Sebe samého! Více zanechat nemohl. V nejsvětější svátosti oltářní je opravdový, živý Pán Ježíš. Proto nejsvětější Eucharistie je středem života celé Církve i každého jednotlivého katolického křesťana. Važ si toho vzácného odkazu. Rád proto pospíchej k Pánu Ježíši do kostela i ve všední den alespoň na krátkou návštěvu. Zvláště rád chodívej na mši svatou a posiluj se svatým přijímáním.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode