20.7.2014 - 16. neděle v mezidobí – cyklus A

20.7.2014 - 16. neděle v mezidobí – cyklus A

Převzato z: vira.cz

Dnešní texty se soustředí na otázku víry, resp. nevíry lidí okolo nás. Jak je možné, že všichni nepřijali evangelium? Proč někteří lidé vůbec nevěří? První čtení nabízí chvalozpěv na Boží moudrost, evangelium pak na základě podobenství ukazuje výklad problematiky nepřijetí Kristovy zvěsti samotným Ježíšem. Ale nechceme dnes otázku rozebírat jen teoreticky. Je důležité modlit se za svět a za proniknutí evangelijní zvěsti k lidem.

 

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha moudrosti vznikla asi v 1. stol. př. Kr. Autor žije zřejmě v diaspoře, v prostředí formovaném řeckou filosofií, a proto se vyrovnává jednak s filosofickým obdivem moudrosti, jednak s odlišným přístupem k víře u pohanů. V našem textu odpovídá na otázku, proč Bůh nezničí pohanství silou.

Mdr 12,13.16-1

Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.

ŽALM 86

Žalm navazuje na první čtení a chválí Boha za jeho nezměrnou moudrost. K této modlitbě chvály se máme připojit i my.

Odpověď: Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý, – nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. – Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, – všimni si hlasu mé snažné prosby. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, – budou se ti klanět, Pane, – a velebit tvé jméno. – Protože tys veliký a činíš divy, – ty jediný jsi Bůh. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, – váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný. – Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.

2. ČTENÍ

Pokračujeme v četbě osmé kapitoly Listu Římanům, která završuje Pavlovu argumentaci obhajující ospravedlnění na základě víry a nikoli na základě plnění předpisů Zákona.

Řím 8,26-27

Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

EVANGELIUM

Třináctá kapitola Matoušova evangelia je souborem různých podobenství. Minulou neděli zaznělo zřejmě nejznámější podobenství o rozsévači. Dnešní text řeší otázku, proč někteří lidé, zvláště Židé, evangelium nepřijali.

Mt 13,24-43

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’“ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.“ Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Představa mocného Boha, který násilím, „blesky a hromy“ napravuje hříšného nevěřícího člověka, se v dějinách křesťanství znovu a znovu opakuje. Je to naše lidská touha snadno a rychle všechno napravit. Výsledkem takovéhoto postoje k Bohu a životu bývá probouzení strachu u posluchačů, a to především u těch, kteří vlastně žijí dobře. Avšak Bůh v Písmu preferuje jiné cesty, složitější, postavené na dobrovolném rozhodnutí člověka, který poznal přemíru lásky Boží. Mnohem častěji se proto setkáváme jak na stránkách Starého, tak Nového zákona s Božím jednáním, které hledá cestu k záchraně člověka. S jistou nadsázkou lze říci, že Kniha moudrosti, z níž jsme četli první čtení, vznikla jako poslední text Starého zákona a je shrnutím této části Bible a současně výchozím bodem pro evangelium. A právě tento text vykresluje milujícího Boha, který více než lidskou slabost vnímá hodnotu života.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 21.7.

Mich 6,1-4.6-8

Mt 12,38-42

Komentář: Mt 12,38-42
Má víra nemá být závislá na znameních, na oblíbeném kazateli či zpovědníkovi, ale na Kristu, na jeho vzkříšení.

ÚTERÝ 22.7. památka sv. Marie Magdalény

Pís 3,1-4a nebo 2 Kor 5,14-17

Jan 20,1.11-18

Komentář: 2 Kor 5,14-17
„Umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.“ – Jak dnes budu žít pro Krista, jak dnes nebudu žít jen pro svůj vlastní zájem?

STŘEDA 23.7. svátek sv. Brigity

Gal 2,19-20

Jan 15,1-8

Komentář: Jan 15,1-8
Chval svého Pána za přivtělení ke kmeni, za zůstávání v něm, za nesení ovoce, chval jej za jeho péči, za pročišťování, za možnost oslavovat Otce...

ČTVRTEK 24.7.

Jer 2,1-3.7-8.12-13

Mt 13,10-17

Komentář: Mt 13,10-17
Pros o otevřené oči a uši, pros o setrvalé následování Ježíše a o vytrvalé hledání cesty k němu v tvém životě.

PÁTEK 25.7. svátek sv. Jakuba

2 Kor 4,7-15

Mt 20,20-28

Komentář: Mt 20,20-28
Tak jako Jakub hledej svoji velikost ve službě, napodobuj Krista Služebníka, který „dal svůj život jako výkupné za všechny“.

SOBOTA 26.7.

Jer 7,1-11

Mt 13,24-30

Komentář: Mt 13,24-30
Nechat v sobě růst dobré semeno, trpělivě čekat až do žní... Nenechat se znervóznět plevelem, který roste kolem mne, nechat konečný soud na Bohu...

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- https://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- https://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- https://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- https://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- https://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- https://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- https://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- https://www.tvnoe.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode