Sedm božských ctností

 1. Pokora (humilitas)

 
Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na vyšší požadavky. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí. Opakem je pokory je pýcha.
 
 
2. Štědrost (liberalitas)
 
Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.  Opakem štědrosti je lakota.
 
3. Přejícnost (humanitas, charitas)
 
Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny. Opakem přejícnosti je závist. 
 
4. Mírumilovnost (patientia)
 
Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím. Opakem je hněv. 
 
5. Cudnost (castitas)
 
Zahrnuje přísnou mravní čistota a prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.) Opakem je chtíč. 
 
6. Střídmost (frenum)
 
Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, "uzda". Opak štřídmosti je obžérství. 
 
7. Činorodost (industria)
 
Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti. Opakem činorodosti je lenost.

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode